با تشکر از اینکه آموزشگاه زبان های بین المللی تاک را به عنوان مؤسسه ی زبان خود انتخاب نموده اید، در جهت حفظ نظم و انضباط و بهره وری علمی و آموزشی خواهشمند است به موارد زیر توجه فرمایید:

آیین نامه آموزشی

 رعایت ظواهر و شئونات اسلامی الزامی بوده و تخلف از آن موجب اخراج زبان آموزان خواهد شد. از پوشیدن لباسهایی که مخصوص فضای آموزشی نیست جداً خوداری فرمایید.

برای مردودین کارنامه صادر نمی شود و غیبت بیش از 4 جلسه باعث محرومیت زبان آموز از امتحان نهایی می شود.

 والدین گرامی باید هر گونه تاخیر و غیبت را به اطلاع دفتر موسسه برسانند در غیر اینصورت دو نمره در ازای هر غیبت و یک نمره بابت هر تاخیر غیر موجه از زبان آموز کسر می گردد. هر چهار جلسه تاخیر یک غیبت محسوب خواهد شد.

 در صورت غیبت زبان آموز ، خودش شخصا باید از برنامه های فوق امتحانی و جبرانی و ... باخبر شود.  آموزشگاه هیچگونه مسولیتی در برابر زبان آموز غایب ندارد. 

 در صورت تعویض مدرس بنابر دلایل موجه طبق صلاحدید مدیریت موسسه هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست.

 موسسه هر گونه مسولیتی در قبل از شروع کلاس و بعد از اتمام کلاس ها  را از خود سلب می نمایید، و والدین گرامی موظف هستند سر ساعت مقرر فرزندان خود را تحویل داده و پس از اتمام کلاس ها سر ساعت آن ها را تحویل گرفته باشند، از تاخیر در گرفتن فرزندان خود جداً خوداری نمایید.

 حتما کارنامه ترم قبل، قبض ثبت نام و یا برگه تعین سطح را در اوایل ترم همراه داشته باشید.

 پس از شروع کلاس در هر ترم یا دوره استرداد شهریه ضرورتی ندارد.

 در صورتی که موسسه به هر دلیلی موفق به راه اندازی کلاس نشود کلیه شهریه ماخوذه باید مسترد گردد.