ترم  :  1 - 2 - 3 - 4
کتاب تدریس : 

Landmark Intermediate

تعداد صفحات : 123 : Page
تعداد دروس : Unit : 12
ترم 1 : 
تعداد دروس تدریس : Unit : 1 - 3
تعداد صفحات تدریس : Page : 1 - 33
ترم 2 : 
تعداد دروس تدریس : Unit : 4 - 6
تعداد صفحات تدریس : Page : 34 - 63
ترم 3 : 
تعداد دروس تدریس : Unit : 7 - 9
تعداد صفحات تدریس : Page : 64 - 93
ترم 4 :
تعداد دروس تدریس : Unit : 10 - 12
تعداد صفحات تدریس : Page : 94 - 123

کتاب های جنبی : IELTS
کتابهای دیگر در صورت تمایل : 604 , Idioms , Reason to write intermediate , IELTS Test or TOFEL Books , tips to Ielts

ترم  :  5 - 6 - 7 - 8
کتاب تدریس : 

Landmark UpperIntermediate

تعداد صفحات : 123 : Page
تعداد دروس : Unit : 12
ترم 1 : 
تعداد دروس تدریس : Unit : 1 - 3
تعداد صفحات تدریس : Page : 1 - 33
ترم 2 : 
تعداد دروس تدریس : Unit : 4 - 6
تعداد صفحات تدریس : Page : 34 - 63
ترم 3 : 
تعداد دروس تدریس : Unit : 7 - 9
تعداد صفحات تدریس : Page : 64 - 93
ترم 4 :
تعداد دروس تدریس : Unit : 10 - 12
تعداد صفحات تدریس : Page : 94 - 123
کتاب های جنبی : 

TOEFL / IELTS

کتابهای دیگر در صورت تمایل : 

TOEFL IBT / advance grammar


ترم  :  9 - 10 - 11 - 12
کتاب تدریس : 

Landmark advance

تعداد صفحات : 123 : Page
تعداد دروس : Unit : 18
ترم 1 : 
تعداد دروس تدریس : Unit : 1 - 4
تعداد صفحات تدریس : Page : 6 - 35
ترم 2 : 
تعداد دروس تدریس : Unit : 5 - 8
تعداد صفحات تدریس : Page : 36 - 65
ترم 3 : 
تعداد دروس تدریس : Unit : 9 - 13
تعداد صفحات تدریس : Page : 66 - 103
ترم 4 :
تعداد دروس تدریس : Unit : 14 - 18
تعداد صفحات تدریس : Page : 104 - 140
کتاب های جنبی : 

Work book + film

کتابهای دیگر در صورت تمایل : 

IELTS & TOFEL Tests